Shay Mitchell - Instagram post | Shay Mitchell style
Shay Mitchell - Instagram post | Shay Mitchell style

Bra Top (Oxblood)

Shop
Shay Mitchell - Instagram post | Shay Mitchell style
Shay Mitchell - Instagram post | Shay Mitchell style
Shay Mitchell - Instagram post | Shay Mitchell style

Le 5A7 Hobo Bag (Nero)

Shay Mitchell - Instagram post | Shay Mitchell style
More Shay Mitchell looks