Katie Holmes - New York, NY | Katie Holmes style

Samba OG Sneakers (Black White)

Katie Holmes - New York, NY | Katie Holmes style

Moore Sunglasses (Black)

More Katie Holmes looks